• Janel Morin, Business Administrator               
  jmorin@mrsd.org         
  x6956

  Wendy Brown, Payroll Coordinator                       
  wbrown@mrsd.org           
  x6954

  Michele Robidoux, Office Coordinator                   
  mrobidoux@mrsd.org       
  x6955

  Norita Pacanza, Accounts Payable Coordinator       
  npacanza@mrsd.org         
  x6961

  VACANT, Federal Funds Bookkeeper             

  Sharon Boucher, Personnel Coordinator                 
  sboucher@mrsd.org         
  x6965